Regulació de les condicions de matricula escolar

En aquest document es descriuen els termes generals pels que es regularan les relacions mercantils entre els clients/alumnes i l’ Escola d’Emergències Prevenció i Seguretat de Catalunya S.L. al respecte del perfeccionament dels contractes, drets i deures, formes de pagament i servies escolars i d’informació posteriors.

La societat prestaria dels serveis es:

Escola d’Emergències Prevenció i Seguretat de Catalunya S.L.
Avda Maria Fortuny 60-64 Esc. A 1º 1ª
43203 REUS
NIF: B-43617364

Receptors del serveis:

  • La persona física que figura com alumne.
  • L’entitat física o jurídica que contracta la formació individual o col·lectiva per compta dels seus treballadors o terceres persones i, es fa responsable del pagament.

Matriculació:

Es pot fer a través de:

  • Internet, seguint el procés de matricula establert.
  • Per fax, amb tramesa del formulari que es pot descarregar a la web.
  • Personalment a qualsevol de les nostres oficines o delegacions.

Amb el procés de matriculació, l’alumne i entitat contractant reconeixen i donen per ben entès que han estat degudament informats per la societat prestatària sobre totes les característiques del present curs, condicions de funcionament i horaris de les classes teòriques i pràctiques, el seu cost econòmic i els límits de la validesa legal, laboral i administrativa de la titulació/diplomatura que obtindran en cas de superar la formació, sense tenir res més que reclamar per aquest concepte.

Perfeccionament de la matricula:

El present contracte d’inscripció al curs/os es perfecciona amb la signatura del present document sigui de forma personal o virtual a través de mitjans electrònics de comunicació. També, es considerarà perfeccionat en el moment del seu pagament bancari, sigui de forma total o parcial amb ingrés o transferència a través del compte bancari de l’Escola d’Emergències.

Una vegada perfeccionat el contracte, el pagament del servei contractat serà exigible a l’alumne o a l’empresa contractant, de forma solidària, i en el seva íntegra totalitat.

Formes de pagament:

  • Online per TPV virtual.
  • Transferència bancària.
  • En efectiu en qualsevol oficina o delegació.

És obligatori el pagament de la totalitat del import del curs abans del inici de l’acció formativa.
Tots els imports estan expressats en euros i amb els impost inclosos.

Reserva plaça escolar:

Una vegada formalitzada la present matricula, s’entén que l’alumne sol·licita de forma certa i fefaent en dret la reserva de la seva plaça al present curs.

Inscripció, reserva i adjudicació de plaça es realitzarà per rigorós ordre d’abonament del total del cost del curs i, una vegada omplertes les places, es tancarà l’accés al mateix.

L’anul·lació d’una matricula i reserva efectuada per l’alumne, per qualsevol motiu o pretext, una vegada tancat el termini d’inscripció no donarà dret a cap devolució econòmica, donat que dita reserva resta la possibilitat d’assistència a un altre alumne al curs i en la seva conseqüència causa danys i estabilitat econòmica a l‘Escola d’Emergències.

Tipologia de la formació:

  • Cursos Online semipresencials (teoria online + exàmens i pràctiques presencials).
  • Cursos presencials.

En els cursos online, al inici del curs cada alumne rebrà un codi d’usuari i una contrasenya per tenir accés a l’aula virtual, sent requisit indispensable haver liquidat la totalitat del import del curs per obtenir dit accés.

Incidències:

L’absència de l’alumne a classe, a presentar-se a proves físiques, a les classes teòriques/pràctiques/recuperacions, etc., la no presentació de documentació mèdica o de qualsevol altre tipus de qüestió que sigui requisit exigible, o be qualsevol altre incompliment, excusa o pretext, no donaran dret a cap devolució econòmica ni la substitució de la present acció formativa per altres futures promocions del mateix curs.

Advertències de seguretat personal:

Tots els cursos tenen un component teòric i un de pràctic, advertim que la realització dels cursos comporta una important càrrega de treball que pot originar reaccions cardiovasculars i broncopulmonars, per això, és responsabilitat dels alumnes venir en adequades condicions psicofísiques per evitar accidents.

Els alumnes en estat de gestació, asmàtics, epilèptics o amb patologies cardio-respiratòries, vertigen, claustrofòbia o altres patologies que puguin comportat un risc, tindran que avisar al professor/instructor abans de la realització de les pràctiques.

Cursos oficials:

En els cursos, d’habilitació oficial, de titulació administrativa, propis de la Generalitat, etc. es dona per ben entès que a mes d’aquestes normes generals, els alumnes queden obligats a seguir les especificacions i requisits dictats per l’administració pública que correspongui i que l’alumne coneix d’antuvi per ser públiques.

Altres aclariments:

L’alumne reconeix que L’Escola d’Emergències imparteix programes formatius, en cap cas proporciona o garanteix feina o un lloc de treball.

L’alumne, per a aconseguir la titulació/diploma previst tindrà que superar diferents proves objectives que requereixen d’un important esforç d’estudi personal, i també demostrar habilitats pràctiques de les que serà imparcialment avaluat per l’equip docent, per la qual cosa queda assabentat que amb el pagament del import del present curs no garanteix la superació automàtica de les proves d’examen, la relaxació de l’exigència del curs, o la seva automàtica qualificació d’Apte, podent també ser declarat No Apte.

En les formacions que requereixin proves físiques o les mèdiques, l’alumne tindrà que superar-les de forma prèvia al inici de l’acció formativa i en una sola i única convocatòria.

Si no es superen les proves per qüestions mèdiques es retornarà l’ import abonat per l’alumne, excepte les taxes i els drets d’inscripció i matricula.

L’escola, sense adquirir cap obligació, es reserva el dret de poder convocar pel seu compta i exclusiva voluntat una segona proba de repesca / recuperació sobre les proves físiques i fins i tot d’acceptar que provisionalment l’alumne iniciï la seva formació en la seva part teòrica (quedant exclosa la pràctica).

Anulació, suspensió o modificacions d’accions formatives:

L’escola es reserva al dret d’anul·lar o aplaçar la convocatòria o acció formativa per falta d’alumnes inscrits que permetin mantenir la viabilitat econòmica o qualsevol altra motiu tècnic / organitzatiu.

L’Escola d’Emergències i el seu professorat podrà introduir unilateralment variacions en els programes formatius, horaris i qualsevol altre qüestió, per necessitats de les guàrdies dels horaris del professorat, festes locals, pons festius, la pròpia organització escolar o qualsevol altre qüestió imprevista, així com per imperatiu legal o administratiu.

Confidencialitat:

Es garanteix la confidencialitat de totes les dades personals dels alumnes amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de dades personals i amb Llei 34/202 de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Les dades personals facilitades són estrictament confidencials pel procés de matricula o altres de caràcter docent i l’alumne autoritza a poder-les cedir a l’administració pública en cas de realització de cursos amb obtenció d’habilitacions, diplomatures o títols oficials pels corresponents registres oficials.